Unité- Démocratie- Justice sociale

Accueil Contactez-nous Sommaire


Google

 

sur le Web

Sur ufpweb.org

 

GUMBALAA HARTIIMA

Ɓernde am dilli haamtii nde arti e nduu fiɗtaandu

Jam finaani nde wordu hofii e nduu rawaandu

Gulaali ngulli oljo-oljo heewtii Haayre Laaw

Cente-cente yimɓe tiindii tuddunde subaka law

Oolel huɓtodini rewo e worgo fuɗnaange e hirnaange

Kala ɗo njahru-ɗaa daande ko wootere ko woy heege !

Baydi Kacce Paam gollii ko ina haalee haa bada yejjittaake

Oo beetawe ceeɗu e wooto e laamorɗe Laaw reedu Fuuta

Jirwere tuddunde kolonyaal jawɗi e damɗi ina kuttaa

Abel Sanndeer yooɓnaa ko firtude haɓɓere Fuuta

Tawoyde Abdul Bookara no coofnaandi ruufta

Abel Sanndeer woondii maa hoyna laamtooro Sidiki

Waɗtude mo taamakuru roondo-kaake ina saɗti tigi

Baydi Kacce jaɓaani Fuuta hoya tawa ina tawaa.

Nde naange ummini hoore raaŋani dow hoore

Nde meenaali e kunaali ɓirateeɗi ciftinta kala ɓure

Nde gole kacitaaje mbaɗdata oolel hakkunde gure,

Fuuta finii fin’daani fewjanaama firtere

Abel Sanndeer finii fin’daani yooɓanaama halkaare.

Baydi wakkii jaaru raaŋani Sanndeer

Baydi maa jiima teeɓ-teeɓ tawoyi ngal nder

Keeferal ina fiyi ceŋi kono pellitɗo aanaani

Jeeyɗo nguurndam mum ndimaagu oon alaa ko roŋki

Conndi ruppeet ! kural e goddol pat ! ɗaldaani ngal e woŋki.

Coreet-coreet ! tuddunde muum ullii e sooynde

Njeƴtitaaki njeeƴaaki fof wontii wiinnde.

Baydi waɗii fotde ko yiɗi fof yo won

Tuubakooɓe pilnyitii mbiyi ngoo warngo yo ƴiiƴam ron.

Leelde e yaawde ndimaagu Fuuta wontii ɓiɗɓe-naange

Araaraay jeytaare ɗah e Ndar werlaa e jaynge

Baydi suuɗii tati balɗe wiyaaka konngee.

Baydi janfaa wattan ko ma o tonngee

Laamtooro Sidiki jaggaa waraa werlaa e naange

Maamuudu Yero Sal jaggaa waraa werlaa e naange.

Laawaare kolonyiri humpaani Fuuta fof waɗi oolel

Baydi hirsaa hoore mum waɗaa beeynel

Caari ƴiiƴam keccam deleb ngojjini mbeddaaji Ndar

Hitaande 1890 nyalngu sappo settaamburu

Ko sunaare jeese ngarti no goobiraaɗe boru.

Jaambaraagal wonaa haalde ko welaa ɗo welaa

Jaambaraagal yilloto miin mbiy-mi ko alaa

Ko ngal jikku yiɗde e teylaade hoore mum

Daranaade ndimaagu e nafoore ngenndi mum.

Baydi Kacce yiɗanii Fuuta mum kala ɓure

Mumtiri koyeera Fuuta mum conndi e kure

Golli tuubakal ko jom lati heɓata e nyaaki.

Kono janfa Arɗo garɗo mo ardaani peewki

Arɗo suuɗti mo kulol e kerse ɗeŋƴaaki

Arɗo miijaaki janngo ko daartol jaŋtoytoo

Arɗo mo wonaa hannde mo min paarnortoo.

Kono hannde gumbalaa e bawɗi alamari kartiima

Ɓoggi jaambareeɓe noddii jaambareeɓe nootiima

Hanki janfiiɓe ma hannde min kaaltat

Golle maa haasideeɓe ubbu haande min piɗɗitat

Yarlitaare mon hanki haa njanfa-ɗon mbara-ɗon

Ɓiɗɓe Fuuta coodtii on ndanyii ronɓe on

Heɓiiɓe ummitinii hare umminn-ɗon.

Aamadu Malal Gey

Deesamburu 1982See who's visiting this page.

View Page Stats

Pour toute question ou remarque concernant l'Ufp ou ce site Web,
écrire à infos@ufpweb.org
Copyright © 2005