Unité- Démocratie- Justice sociale

Accueil Contactez-nous Sommaire


Google

 

sur le Web

Sur ufpweb.org

 

AY HAAME AM E NDII LEYDI

Ay haame am e ndii leydi

Maawiyya dadii lenyameeɓe

Nde jeeri sonyaaka saka waalo

Pusgu waɗi gure njeewii

Nguron fof ngontii gentuuje

Mi juccii mi dogii miɗo nodda

Kono alaa fof ko jaabii mi

So wonaa come e kakureeje

Laabi ndarii ɗanniiɓe

Sammba am finii wayniima

O ɗaldi mi njoyo entaaɓe

Tee baaba mum en wumii hortiima

Balɗe tati mi nyaamaani

Sukaaɓe am ngolyi pirlii mi

Ɓe kippita lehe ɓe kefa barme

Ndew-mi bolol ɗannii-mi

Ngar-mi sahre mi heblaaki

Tee njaatigi alaa woodaani

Sukundu am firi mi mooraaki

Comci tuundi mi wuppaani

Paɗe am taƴii mberlii mi

Entaaɗo woyani cippoowo

Tawi mi alaa hay mbuuɗu

Galle lenyameejo winndi mi

Dewel mum ko jom koongu

O duka o janndila o yenna

Lebbi am ɗiɗi mi yoɓetaake

Aloo kowri haɗa tuundi

Mi noddat polis haɗa tacca

Laawol fayde Senegal

Walla korɗo haɗa wonta

Paytu-mi galle feodaal

Dewbo mum ko doofolo

Njoɓdiyal seeɗa duko heewko

Paawngal fiɗi mi ndiiwaa mi

Nan-mi tuuse tottama

Ngar-mi taw-mi paltoor

Kiloo gooto mbeeɗaa mi

Faytu nguron Senegaal

Binndol mon ko toon heedi

Njantu-mi e mboola hiiɗaaɓe

Miɗen mbayi no nannyaaɓe

Alaa fof ko min nguuri

So wonaa joote duumiiɗe

Min njahi to laamu naamnaade

Hakke amen yoolaama

Perfee noddi lenyameejo

Oon yalti giton ina ngojji

Homo jukla haala tuubaako

O wiyi min “alee retuur

Sawaa gawri maay kaalig”

Cukalon nyawii cellaani

Min ngoni e yiɗde naamnaade

Laawol fayde peemii

Polis falii min forli

Ko on kuwaar miskinɓe

Hoɗon keewi soklaaji

Fitina hina e mon woodi

Fotde amen jaabaade

O lappi min bommbo gerenaat

Ɗoon turii-mi kiiwtii-mi

Piɓ-mi toni am ŋattii-mi

Ɓernde am dogi e jinngooji

Ɓeen ko coron aynaaɓe

Remooɓe am to jinngooɓe

Mi tinaani mi maataani

Miɗo e lujol ngaanumma

Hoddiro noddi mbayliigu

Alla noddi yurmeende

Majal maji fuɗnaange

Worii fayti hirnaange

Ɓesngu digii homo diira

WIyaa wolde ummiima

ƴoog-mi ndiyam njaɓɓii-mi

Woldenaaɓe miɗo yarna

Njiy-mi Sammba am nder wolde

Omo jogii fetel e heen junngo

Omo fella laamu lenyameeɓe

Ngoya junngo ina jogii tamarooje

Homo rokka ɓiɗɓe miskinɓe

ƴentu-mi kelle kuljin-mi

Mbiy-mi wolde toɓii alawennde

Muritani renndi seerani

Woni e mahde ɓamtaare

Alaa gooto kiiɗaaɗo

So wonaa fedde ndutto-keeci

Taƴel goomu Mawiyya.


See who's visiting this page.

View Page Stats

Pour toute question ou remarque concernant l'Ufp ou ce site Web,
écrire à infos@ufpweb.org
Copyright © 2005