Unité- Démocratie- Justice sociale

Accueil Contactez-nous Sommaire


Google

 

sur le Web

Sur ufpweb.org

 

Bataake kumpital jowitiiɗo e kiris gonɗo hannde e nder UFD/EN

Hol ko saabii mo, hol ko o firti e hol ko o waawi jibinde ?

Ko ina ɓura jooni lewbi ɗiɗi UFD/EN woni ko kiris mawɗo sabu goomu Ahmed Daddah fellitde naatnude e parti he 37 naseriste yaltunooɓe PRDS. Oo woni kiris ɓurɗo bonde janɗo e parti he gila sosaa e hitaande 1991. Hannde, luural jowitiingal e naatgol naseriste en diwtii juɓɓule gardiiɗe parti o. Ngal yettiima parti o no diidorinoo, gila e federaasiyorjaaji, cate, peŋɗe haa e terde, pecciiɗe hakkunde wonanɓe e ɓe ngonanaani naatgol naseriste en.

Gooto fof, sikke alaa, ina jogii heen dalillaaji mum tiiɗɗi ɗi niydaa e ɗi heddiiɓe ɓe: wonande won heen, ko dalillaaji polilik; won heen mbiyi hakille waawaa jaɓde ko waɗi ko ; wonande woɗɓe kadi ko sabu dalillaaji koye mum en tan. Ina gasa -tee ina sikkaa - heewɓbe keɓbaani heen kabaruuji laaɓtudi haa mbaawa nyaawande koye mum en.

Ko ɗum addani min sikkude ina moƴƴi, tee ina moti, min ndokka denndaangal terɗe UFD/EN e kala woyaaɓe nguurndam parti o e battane mum, kabaruuji e miijooji baawɗi faamninde ɗum en tigi tigi ngonka ka, kam e fayndaare moni kala. Min mbaɗiraani ɗum tan yiɗde feenyninde goonga, kono kadi ko sabu ina waɗɗii kala ardorde politik habrude terɗe mum, mbele gooto fof ina waawa, e fawaade e ɗuum, nyaawande hoyre mum.

Jubbannde e daartol

E darorɗe 1991, kabaruuji gadani jowitiiɗi e jabbugol hakkeeji aadee ɓurtungol (bone baɗaade e ut 1990 e saawiyee 1991: dummbugol e fenaande e piyle e warngo ko ina bura 500 soldaat ɓaleejo) njibini mettere mawnde no feewi.

E nder balɗe daɓɓe, dillere mawnde demokaraasi ummii e nder ɓesngu hee kala, huunde nde hay gooto miijotonooka e nder jonte gadiiɗe ɗum ɗe. Eɗen mbaawi limtude e ndeen dillere : seppooji maantindi rewɓe mbaɗnoo, darnde laaɓtunde UTM e oon sahaa (haala Mohammed Mahmuud wul Raadi gardiiɗo UTM e RFI) kam e ɓatakeeji e binndaaɗe cuurtooje jaɓɓugol jojjande aadee, miijooji golle luulndiiɗe ngootaagu ngenndi ndi, tawi kadi ina daɓɓa cosgol goomu wiɓto jaambureewu e compugol demokaraasi. Jeddi ngulaa ko ndeeɗoo ummannde fuɗɗi demokaraasi e nder leydi ndi.

Kono ɗoon e ɗoon doole duttinooje caggal ndarii ngam falaade ndee dillere; haa arti noon e naseriste en, haɓɓondirnooɓe e laamu tigi -ɓe nganndu-ɗaa kadi ardinoo ɗum en ko wiyeteeɓe hannde goomu jagge jaltuɗe PRDS- Ɓe njaltini e oon sahaa ɓataake ganndiraado "ɓataake mo 2000 neɗɗo" a ɓe kollita heen wonde e ɓe ngondi e laamu ngu e golle bonɗe wadata ɗe, kam e luulndagol maɓɓe teertingol kala yiɗde etaade waɗɗe wiɗto yowitiingo e kewkewe kitaale 1989-1990.

Poolguuji dillere nde e jaawgol mum huuɓtodinde udditi dame politik kese. Ardiiɓe dillere nde (pelle politik e jagge) cosi maalde ngootaagu demokaraasi (FDUC), fedde politik arwannde nde suuɗaaki e njiimaandi laamu militeer en.

Nde tawnoo jikku ko buulol, laamu ngu alaa ko jaabtorii hujjaaji ndee dillere demokaraasi waggere so wonaa piggal. Waktuuji seeɗa caggal jibinegol FDUC, hoohooɓe mum njaggaa, ndummbaa. Gollotooɓe kulɓinaa, ngijaa, mbele ina kula nootaade noddaango geroo balɗe ɗiɗi UTM noddunoo nyalnde 19 suwee 1991. Won ɓeen ardiiɓe senndikaa janfankooɓe, faasiqeeɓe -ina jeyaa e ɓeen terɗe jiytiniiɗe jeyaaɗe e jagge jaltuɗe PRDS (haa arti noon e Muhammed Lamin wul Naati) ngunndii, njamfii ardorde UTM laawɗunde nde.

Ndee dillere demokaraasi woodii ko jibini. Ko kayre e mbaawnoraaji leyɗe hirnaange mbaawni laamu ngu yahrude caggal. Nii woni wul Taaya noosi wellitaare politik, fewji kam gooto doosɗe leydi gaddanooje ɗum kam tan naftoraade demokaraasi o.

Jibinegol UFD/EN

Ko e nder kaa ngonka kuftodinka UFD/EN jibinaa nyalnde 2 oktoobar 1991. Fayndaare UFD/EN e fayndaare FDUC ko wootere; so hisnude ngootaagu ngenndi ndi, yaajnude e tiiɗtinde demokaraasi o e ɗooftaade wellitaare e hakkeeji aadee e tabitinde dawrugol faggudu tuugingol e wellitaare to bannge golle kam e daranaade moƴƴinde nguurndam ɓurɓe waasde.

Sabu lajal woote nyoosaade no feewi addani UFD/EN ummanaade tawtoreede woote ɗe heblanaaki hay dara. Parti o felliti wallitde Ahmed wul Daddah birgunooɗo wonde mawɗo leydi, sabu mum jaɓde yahdinde tuugnorgal mum woote e piɓle e payndaale UFD/EN. Jaraani boom ko eɗen njuutnoo ndeysaan e ɗii sahaaji ɗi hay gooto yejjitaani : softeende mawnde, pellital ɓesngu ngu e yiiloo-banngooji, e nguyka ɓurtuka e piggal laamu ngu. So tawii e Nuwaasoot laamu ngu holli ko ndoolndoolaagu e muukaare, to Nuwaadibu ngu rufi ko ƴiiƴam : larme maggu yani e jooɗorde UFD/EN, aaynii kure hakkunde terɗe nootinooɗe batu: Usmaan Taraore, Abdullaay Mberi Saar e Sammba Jallo ɗoon mbaraa e darnde; lewbi seeɗa pawii heen Ibraahiima Njaay ganyinooɗo nyalnde heen abbii ɓe: "Demokaasi" Taaya fuɗɗoriima ndufu yiiyam.

Alaa ko bonnata ciftinen darnde naseriste en heddinooɓe e nder laamu ndarii e nder kampaany woote o : softeende maɓɓe ɓurtunde ngam yiɗde wallude Wul Taaya e jeyeede ɓe e fuɗɗunooɓe nguyka ka alaa haddu. E hitaande 1994 kadi ɓe ceedtinirii waawde ɓe jumde e leeptude e hiiɗde nde be mbaɗata haa islaamiste en e baasiste en nanngaa, leeptaa; be njuɓɓini kadi kiiɗgol jaaynde jaambureere; ɗum fof noon e ballal "ɓiy baaba maɓɓe" hono Muhammed Lemin Saalem wul Daah, gonnooɗo ministeer interiyeer.

Cosgol UFD/EN e Puɗɗagol caɗeele

Nde woote ɓennunoo, UFD/EN yeewtidii ko juuti e Ahmed wul Daddah e sehilaaɓe mum. Jeewte joofirɗe naatgol Ahmed (jaambureeɓe) e nder parti he. Nii woni UFD wonti UFD/EN, Ahmed wul Daddah ardinaa.

Ko ɗum addi kiris gadano e nder UFD/EN; Hamdi wul Muknaas e Mohameden wul Babbah e hoohooɓe woɗɓe njalti cosoyi parti mum en, hono UDP.

Ɓuri saabaade ooɗoo kiris gadano, ko luure hakkunde terde keeriiɗe. Ko e kiris goɗɗo dewɗo heen o goomu El hor e komitee kiris njalti parti o; saabii mo ko luural jowitiingal e peccitagol poostooji e nder juɓɓule gardorɗe UFD/EN. Miijooji ɗiɗi luurondirnoo ɗo : miijo El Hor e komitee kiris wiyngo peccitagol ngol foti tuugaade ko e lenyol (miijo ƴele) ; e miijo wonanngo juɓɓitingol parti o, ardinngo cuɓagol tuugingol e kattanɗe e pellital, sibu faamde ko tabitingol nehdi parti o tan waawi gaddaade coftal UFD/EN.

Mbele parti o foti wonde ko dental pellon pellon, gootel fof ina fooɗira bannge mum, walla o foti wonde ko njuɓɓudi ngootiɗndi, ngollortoondi doosɗe demokarasi? Ko ɗum wonnoo miijooji ɗiɗi luurdunoodi ɗi. Terɗe gonanɗe juɓɓitingol ɗe ina nganndunoo alaa ko waawaa e ceertugol miijooji e nder UFD/EN, sabu parti o renndinde yimɓe heewɓe ɓe njiydaa iwdi renndo, ɓe njidaa miijo, ɓe njiidaa politik. Kono noon, e miijo maɓɓe, ɗum fotaano haɗde parti o golloraade demokaraasi, waasa teskaade kinɗe, tuugoo e goonga. Ko sabu nanondiral ronkude danyeede addani El Hor e komitee kiris yaltude parti o.

Kiris jooni o

Feere Ahmed wul Dadda naatnude 37 naseriste innitortooɓe "Gommu jagge jaltuɗe PRDS" e nder parti he, ko kam woni sabaabu kiris hannde o.

Holi ɓee 37 naseriste gedduɗe PRDS ?

Na himmi, hade men jaabaade ngalɗoo naamnal, laaɓtitinen won ɗeen geɗe. Alaa fof nganygu keeriingu ngu UFD/EN joganii naseriste en walla lenyameebe safalɓe e ko huptodini. E min kormii dille lenyameeje, hay so tawii noon luure mawɗe ina hakkunde amen. Kono amin luulndii kala lenyamaagu ɓurtungu, ngu jaɓataa gondigal e munyondiral hakkunde leƴƴi e pine, yo won e Muritani walla bannge goɗɗo, tee ma min kaɓo ɗum no doole amen potnoo. Amin njiɗi noon seerndude hakkunde naseriste en ɓe moddaani e laamu ngu e golle mum e naseriste en wonnooɓe cibooji maggu coftuɗi. So min mbiyii "naseriste" tan, ko wattindiiɓe ɓe, waɗnooɓe bone ɓe, min toddii.

Naseriste en innitortooɓe "Gommu jagge jaltude PRDS" kam e naseriste en heddiiɓe e laamu ngu, njeyaa, sikke alaa, ko e ɓurɓe seɓɓitaade e wonde anyamngureeɓe. E fawaade e ko ɓe kaali e nder jaayɗe nokku o, ko ɓe fiɓondirnooɓe e laamu ngu gila 1986 tee eɓe njoginoo e maggu tiiɗndi no feewi, tee ko "to ɓuri toowde" (haala Mohammed mahmuud wul sheex, kaaloowo e innde maɓɓe e nder jaaynde Calame tŋ 200 nyalnde 20 oktoobar 1997; haala Mohammed mahmuud wul sheex e Je wul sidaati e nder Tribune tŋ 70-71-72, oktoobar 1997).

Be njeyaa ko e fewjatnooɓe e tabitintunooɓe politik laamu ngu ummaade 1986 haa 1992. Ko kamɓe ndokki politik laamu ngu ngooroondi e dalillaaji to bannge miijanteendi haa danyi ƴiyal lenyamaagu mahiingu. Huunde e sehilaaɓe maɓɓe -ardiiɓe diiwanuuji walla wonɓe e nder konu- njeyaa ko e cibooji ɓurɗi softude tabitinnooɗi oo politik bonɗo mo laamu ngu rewnoo e nder ɗiiɗoo duuɓi ɓurɗi niɓɓiɗde e daartol leydi ndi (1989-1990). Ko e oo dumunna ɓe mbaɗti lenyamaagu arab anyamnguraagu, ɓe tilfi ngootaagu ngenndi ndi, ɓe taƴi enɗam, be mbonni koɗdigal jamyamal hakkunde leƴƴi ɗi.

Mohammed Lemine Salem wul Dah (keddiiɗo PRDS), gonnooɗo ministeer geɗe nderndere leydi ndi, o jippinaa ko nde ɓe ngeddi PRDS nde. E hitaande 1989, kanko wonnoo guwerneer Tararsa, o tabitini ɗoon, e wondude e pellital timmungal politik goomu makko. Ko kanko fuɗɗi, yuɓɓini taccingol fulɓe e gure jolfuɓe keewɗe. Omo jeyaa e fuɗɗuɓe politik loppitgol leyɗe ndema, politik tuugiiɗo e anyamnguraagu.

Ko addani ɓe tigi-rigi geddude PRDS (darorɗe settammbar 1997) anndaaka tawo. Kono tan won ɗeen maale ina ngaddana en miijaade wonde, ummaade 1992, qiima maɓɓe ustiimma, sabu maɓɓe nattude heɗaneede no feewi to ardorde laamu to. Jonte seeɗa ko adii geddugol maɓɓe PRDS, Mohammed Mahmuud wul Sheex, mo nganndu-ɗaa kam woni hunuko maɓɓe hannde, hollitii, e nder jaaynde Al Mowqif, luure tati ɓurɗe teeŋtude gonnooɗe hakkunde maɓɓe e laamu ngu :

- goppugol laamu ngu nanondiral maɓɓe 1986 (politik anyamnguraagu kiisɗo, mo aldaa e maslahaa)

- baylagol jotondire Muritani

- gartugol e nder leydi he won ɓeen wiyeteeɓe taccinanooɓe.

Ko ɓeeɗoo naseriste en goomu Ahmed wul Daddaa felliti naatnude UFD/EN, weli metti heddiiɓe fof. Ko fotde men miijaade wonde ndeeɗdoo feere idii geddugol maɓɓe PRDS, ko huunde nanondiraande ko ɓooyi. Won e ɓalliiɓe Ahmed ina paayaa -eɗen njaakorii ɓe mbaynaaki mo- jeyeede e fewjuɓe, e nder sirlu, ndee moojeere.

Naatgol naseriste en

Naatgol Gommu jagge jaltude PRDS e nder UFD/EN rewi ko e daawe ɗiɗi ɓurɗe maantinde:

- daawal gadanal -cuuɗingal- ko ummaade maayirɗe settammbar 1997 (walla ko adii) haa saawiyee 98. Ɓe njokkondiri e UFD/EN e peenycu ko e maayirɗe settammbar. Ahmed adii wagginde ɓe, e jokkondiral maɓɓe gadanal, ko yo ɓe naat APP (senngo naseriste en luulndiiɓe ko adii woote gardagol leydi) walla ɓe cosa parti maɓɓe. Dumunna seeɗa caggal ɗum, o wayli miijo tawi hay gooto anndaa ko sabii ɗum, o haɓanii naatgol maɓɓe UFD/EN e wondude e caasal mawngal. Ko ɓuri maantinde e ngalɗoo daawal ko calagol loppet goomu Ahmed kala haala paytuka e ndee toɓɓere e nder Goomu Nduumiingu (Comité Permanent) UFD/EN.

-daawal ɗiɗmal -peenyngal, maantinirngal kenye ɓurtuɗe- fuɗɗii ko e saawiyee, joofi ko e batu Yiilirde siynoore nyalnde 4 mars 1998 (potnoongu jooɗaade 28 feebariyee). Ndeen goomu Ahmed habri heddiiɓe ɓe wonde naseriste ina njiɗi naatde parti o, tee "alaa ko heddii so wonaa jaɓde naatgol maɓɓe e ƴeewde no bayyiniraa, sibu, doosɗe parti o ina laaɓti ko fayti e ɗuum". Luulndiiɓe naatgol maɓɓe, kolliti mettere mum en e ndeeɗoo feere e ooɗoo faamamuya doosɗe parti o. Kono goomu Ahmed salii haa yoori kala maslahaa. Woodi ɗaɓɓube yo batu ngu dirtine mbele yimɓe ina njeewta e toɓɓere he haa nanondira; kono ɓe calii. E ko feenyi, ko ɓe fellitnooɓe ɓenninde feere maɓɓe, ko yiɗi fof noon yo won.

Batu YS uddit tan Ahmed habri naatgol naseriste en e parti he. Caggal nde cukko kuuɓal ɗiɗmo, hono Muhammed Mustafa wul bederdine, ƴetti konngol holliti heen miijo mum, jeertini ɓe, terɗe 12 yiilirde nde, njalti saal o ngam hollitde mettere mum en e ndee feere; sibu, e miijo maɓɓe, hakkille waawaa jaɓde ɗum, ngati ko janfaade miijooji e payndaale parti o. Caggal maɓɓe, goomu Ahmed ɓennini hawraande hollitoore weltaare maɓɓe e gargol naseriste en.

Nyalnde 7 mars, balɗe ɗiɗi caggal batu YS, goomu Ahmed yuɓɓini pottital e jaaynde, belaa mawɗo ɗo naseriste piilaa.

Yontere fawtii heen, terde 12 luulndiiɗe naatgol naseriste en ɗe njuɓɓini yeewtere jaaynde, tawi terɗe tati goɗɗe tawtii ɗe. Ɓe paamnini yimɓe ɓe darnde maɓɓe, ɓe kolliti ko kamɓe tan hankadi daganii haalde e innde parti o, ɓe mberlii noddaango feewde e denndaangal juɓɓule e terɗe parti o nde ndiiwtata, caloo naatgol naseriste en e parti he, njedditoo gardagol Ahmed e goomu mum.

E sahaa mo kaalaten o, e nder federaasiyorjaaji 13 parti o, heen 8 (Asaaba, Orop, Gorgol, Gidimakha, Hod El Garbi, Nuwaadibu, Senegaal, Tiris Semmuur) yantude e cate keewɗe mbinndii, nootiima e ngoon noddaango. Ko ɗum tagi, nyalawma kala garɗo, jooɗorde Ahmed Daddaa en ina ɓeydoo olde e yoomde, tawi noon senngo daraniiɓe kisal UFD/EN, daraniiɓe rewnude parti o e laawol e payndaale sosiranoo ɗe, ina ɓeydoo doolnude.

Ko sabu maɓɓe hulde ndeeɗoo wempeƴere addani ɓe ƴettude "kuuge" ɗe hay gooto anndaa ko pirti :

-diiwgol terɗe 15 luulndiiɗe naatgol naseriste en ɗe

-diiwgol kala tergal gondungal e maɓɓe

-jowgol golle terɗe njuɓɓudi ɗe dumunna mum en joofi

(e ko tabiti, yowatee tan ko terɗe njuɓɓudi ɗe ngondaani e naatgol naseriste en walla cikkaaɗe ɗuum, dumunna mum joofde walla waasde joofde)

-mbaawka ɓurtuka ka GND rokkaa, tawi alaa fof no YS walla DNG mbaawi horirde golle mum.

Ɗeeɗoo kuuge ko janfa wonande parti o. Ɗe kollitii haa laaɓti wonde goomu Ahmed ko ko weftilaa, ɗe kollitii kadi ceddaagu ngu kaɓɓondiral maɓɓe e naseriste jogori ɓeydude.

Geɗe laaɓtitinooje

Naatgol naseriste en alaa ko jogori so wonaa ɓeydude e suurtude luure lugge goodnooɗe e nder parti he. Ɗeen luure njowitinoo ko e geɗe dowrowe joopiiɗe silo ngonka leydi ndi kam e mbayliigaaji baawɗi joloyde e laabi potɗi lelneede ngam yaltinde leydi ndi e caɗeele wondi to bannge politik e faggudu e renndo.

Jerondiral doole e laabi mbayliigu

E fawaade e ngonka leydi ndi, ecfen njenanaa hay sinno ko gedel gootel : booynagol ngalu leydi ndi caabingol beydagol caɗeele ɓesngu men, silsil demokaraasi cugguɗo, kaytuɗo sabu ŋatgol laamu ngu e salaare mum kala kaaldigal; calagol kadi laamu ngu -e baasgol mum hattande- umminde pewje baawɗe nawrude demokaraasi o yeeso. Ɗee geɗe fof ina njeyaa e ko farlinta mbayliigu.

Kono mbele yimɓe ina keblanii ɗum ? mbele laamu ina weeɓi heɓde hannde ? mbele eɗen mbaawi wiyde wonde hannde so laamu ngu dimmbinaama tan yanat ? Yimɗe ina luurdi no feewi e jaabawuuli ɗeeɗoo naamne: luure jowitiiɗe e pewje mbayliigu, ɗe ngandu-ɗaa kaadtinaa tan tawo ko e juɓɓule gardiiɗe parti o.

Wootere e kawraaɗe yettaaɗe e batu YS ut 1997 ko nii tonngirnoo estaraastesi men : "laawol UFD/EN e nder ooɗoo mudda ko paggagol doole mbele eɗen mbaawna ganyo dowrowo o, hono laamu ngu, jaɓde feere nanondiraande ngam yaltinde leydi ndi e kiris politik mo woni o, haɗa ɗum fusde, tiiɗtina demokaraasi o".

Goomu Ahmed wul Daddaa fof e jaɓkinaade politik parti o, jogitii ko "jemma belaa" nattii woɗɗude. Ko ɗum tagi ɓe ngongɗinaani mo (politik parti o). E miijo maɓɓe, ɗeeɗoo geɗe, hono: "geddugol wooteeji, gardagol leydi nootangol", "jaɓɓugol wellitaare teelɗuɓe e wellitaare renndo", "ngonka faggudu e renndo mbonka", "teelɗinegol laamu e nder Aduna he"... kam e "doostagol PRDS (goomu naseriste en e hilifaaɓe fuɗnaange leydi ndi)", ko ɗeeɗoo geɗe ngoni maale laaɓtuɗe tilfagol laamu ngu ko leelaani.

Kono miijo maɓɓe ina jaddiɗi sabu mum waasde hiisaade ɓesngu ngu, e kareeli mum, e tolno heblo mum yantude kadi e kattanɗe partiiji luulndo ngo njogii to bannge waawde eɓɓude pewje ɗe ɓesngu ngu waawi jaɓde, to bannge kadi waawde yuɓɓinde pelɓondire payɗe arde. Yeruuji ina keewi e aduna he kollitooji ɗo ardiiɓe henyiiɓe no feewi, ɓe yiɗde laamu wumni, ndonki ɓetde haa njahda e kattanɗe ɓesngu mum en; ɗum addanta ɗum en rokkude partiiji mum en e ɓesnguuji mum en jamirooje kalkooje ɗum en. Ɗum fof noon sabu ndeereeru maɓɓe. E nder UFD/EN hannde, ina wayi no ko ɗam ngumndam e ndee "hooɗeende laamu ɓurtunde" addani huunde e ardiiɓe parti o wiyde ina yiilyiilta piɓle e payndaale parti o ngam dallinde ko dallintaako. Nii woni ɓe naatni parti o e luulndo ngo e laawol boomaare.

Paggagol doole

Won e maɓɓe, ƴoƴokeeɓe, miijo mum en ko "ɗo toɓo iwri fof yo yuus tan"; so a jaabiima ɓe wonde naseriste en ko toɓo ndiyam kaaɗɗam njugginoojam ngesa keewnooba yaakaare, ɓe peɓɓa, ɓe puttina gite no ɓoccitiiɓe e ndiwoowa nii. E goonga, miijo maɓɓe tigi-rigi ko naatgol naseriste en geddube PRDS tabinii politik paggagol doole. Ɗumɗoo, maa wonii ko humambinnaagu to bannge politik, maa wonii ko ŋakkeende nuundal.

Politik paggagol doole mo juɓɓule gardiiɗe parti o lelnunoo o, tuugii ko e ɗiiɗoo calɗi tati mawɗi garooji :

- hisnude e tiiɗtinde kattanɗe parti o ;

- tiiɗtinde kattanɗe maalde luulndo ngo e fawaade e piɓle mum e payndaale mum haa teeŋti noon e kisnugol ngootaagu ngenndi ndi.

- ƴellitde pewje baawɗe hirjinde ɓesngu ngu, yuɓɓinde kareeli politik e renndo e yeeso ngootaagu, yamiraango, yamyamo.

Jaggirde naatgol naseriste en e parti he no paggagol doole nii, so wonaano ko huunde bonnde to bannge politik, heewnde tanaa to bannge njuuɓɓudi, ina jalnii.

Ñalnde kala jagge luulndo ina tawtoya laamu, gooto fof noon e hujja mum. Noon ne kadi, won ummotooɓe laamu naata luundo. Kono eɗen poti jeertaade no moƴƴi, mbaawen seerndude geɗe ɗe no moƴƴi : So PRDS faynoriima mbalit UFD/EN, ɗum haawnaaki, ko noon foti wonde. Kono UFD/EN vvuurde e kedde PRDS ñolɗe haa ñolkitii, ɗum ko wartaare tee ko ŋakkeende kellifuya.

Paggagol doole wonaa tan yah-ngartaa hakkunde UFD/EN e PRDS, gooto fof ina faynoroo kedde oya; paggagol doole fotaani kadi faaydeede e eggooru-hoɗooru politik ndu yoga e jagge e hilifaaɓe muritaninaaɓe mbaawaa seerde.

Moƴƴitinde ngonka UFD/EN, tiiɗtinde njuɓɓudi mum e darnde mum, waɗde feere mbele yimɓe heewɓe nangtiiɓe tawo e parti he, ina heɓta yaakaare mum en e makko, heɓtude ujunnaaje tergal ɗe mbaas-ɗen e nder ɗiiɗoo duuɓi jeeɗiɗi leefre; lelnude laabi e pewje baawɗe addande parti o yimɓe heewɓe; tiiɗtinde ngooroondi men kam e luulndo ngo; umminde golle to bannge politik e renndo tuugiiɗe e "ngootaagu, dagiiɗe, jamyame", tawa kadi ina reenoo kala ko "yahdaani e kattanɗe ɓesngu"; ko denndaangal ɗeeɗoo geɗe ngoni, e miijo amen, ngooroondi kala politik paggagol doole. Ko ɗum woni pewje njuɓɓudi e politik baawɗe "waawnude laamu ngu jaɓde feere haaldaande ngam yaltinde leydi ndi kiris mo woni o, haɗa ndi fusde, demokaraasi tabita e mayri".

Oo estaraatesi firtaani jebbilaade, firtaani yahrude caggal. O firti ko golloraade kellifuya, ko haɓeede tawa ina wondi e ɓesngu, o firti ko waawde, e sahaa kala, yerondirde doole, haa annda ko aamnotoo e ko aamnotaako, tawa kadi ina jogii payndaale laaɓtuɗe : - maslahaa hakkunde denndaangal gollidiiɓe to bannge politik, hono luulndo ngo e laamu ngu ngam surde leydi men e firtaare e jiiɓru ndu hay gooto waawaa ɓetde batte mum; - tabitingol mbayliigaaji udditooji laawol feewde e demokaraasi tigi-rigi.

Oo faamamuya ina woɗɗondiri no feewi e hiisaaji yimɓe ɓe ngalaa gacce, ɓe ngoƴaaka ngootaagu parti o, ɓe alaa ko ndewi so wonaa yiɗde mum en ɓurtunde. Ɓeen haaytinooɓe haa cay, tawi noon ina mbiya ngoni ko e yaawnude, mbayliigaaji jojjanɗi goodal leydi men. Heɓaare ɓurtunde e heppere heɓde laamu hokkataa laamu. E nder politik, kala heñaare ɓurtunde heewi ko bonnande joomum en, heewi ko addande joom mum woppude yahdiiɓe mum ɓooyɓe, hoolniiɓe e haɓɓondirde e yimɓe ɓe jiydaa laawol; heewi ko addande joom mum yedditaade piɓle mum, jamfoo. Neɗɗo ina waawi etaade hujjikinaade huunde kala, walla wiya ina suuɗira anniya mum haala mbelka, kono ɗum fof alaa ko nafata : wonaa welde ɗemngal, wonaa baatooje.

Addani goomu Ahmed juumde, ko waasde ɗum faamde ko seerndi "paggagol doole" e "jaajtingol parti". Ina gasa tawa ɓe paamaani wonde ko "paggagol doole" naamnii to bannge njuɓɓubi ko, "jaajtingol parti" naamnaaki ko foti noon. Yeru garoowo o, mo ittu-ɗen e humpito parti o, maa ɓeydan en faamamuya.

E lewru feebariyee-marse 1992, sehilaaɓe Ahmed njiɗi huutoraade dillere nde kandidatiir Ahmed ummini nde, ummanii sosde parti keso.

Wonande huunde e jagge e hoohoobe UFD ɗumɗoon moƴƴaani e luulndo fuɗɗotoongo; ko ɗum addani ɓe daraade no doole maɓɓe potirnoo, mbele ɓeen ina naata parti o, njaajtina ɗum, mbaasa sosde parti goɗɗo, sibu ɗum sarat doole tan. Caggal ɗum kadi ɓe kaɓaa haa Ahmed ardinaa parti o.

Ngolɗoon jaajtingol -wonaa paggagol doole- ina jojjunoo e oon sahaa. Ngol saabiima jaltugol -ngol yiɗanooka- huunde e terɗe parti o jiytiniiɗe, kono ko dañaa ko, so ƴeewdaama e ko waasaa ko, ɗum bonaani to bannge politik.

Ngonka hannde ka ina luurondiri e ngonka ka cifi-ɗen ka.

Hiisa miijiyankooɓe Ahmed wul Daddaa mbaɗi ɗo o ko ñawɗo, kaawniiɗo : 37 naseriste ina mbaawi lomtaade ujunnaaje ujunnaaje tergal ɗe gandu-ɗaa njaltat parti o sibu mbiyata ko o tunwinaama. Ooɗoo hiisa ina harmi, tee njaru makko to bannge politik ina boni, hakkille waawaa mo jaɓde.

Jaabtagol huunde e hujjaaji goomu Ahmed wul Daddaa

Wonaani fayndaare amen jaabtaade dalillaaji goomu Ahmed ɗïi fof e nder yiɗde mum laɓɓinde ɓeeɗoo naseriste en yaltuɓe PRDS. Hujjaaji keewɗi peeñɗi e kaayit mo ɓe njaltini ñalnde 30 marse o, njaraani jaabeede. Min teeŋtinta ko dalillaaji, walla penaale walla takke ɓurtuɗe.

Hade ɗum, amin kaawaa huunde : Dalillaaji ɗi ɓe kujjinirtoo ɗi e yeruuji ɗi ɓe ndokkata ɗi piyndiraani hay dara.

Yeru : ɓe mbiyi wonde ina jeyaa e ko addani ɓe jaɓde naseriste en sibu ɓe naatiri ko gooto fof e jubbol mum. Kono e ko tabiti wonaa goonga : hol ko yuɓɓinani naatirɓe gooto fof bannge mum "jeewte peeñɓe e cuuɗiiɗe" yeewtere jaaynde, hol ko fiyani ɗum en buubaaji. hol ko yaltinani ɓeen hawraande? Naatirɓe gooto fof bannge mum, hol ko mbaɗata wakiilu?

Gede ɗiɗi ina mbaawi faamninde en oo muumaa : maa wonii UFD/EN ina wondi e caɗeele mawɗe haa ko ina sokli jaaynude naatgol neɗɗo kala e nder parti he, maa walla 37 naseriste en arɓe ɓe ina njogii yimɓe heewɓe to PRDS e nder njuɓɓudi laamu, ɓe ngandu-ɗaa ko parɓe naatde UFD/EN. so ina woodi so woodaani, goomu Ahmed kam sikkitaaki ɗum sahaa gooto.

So goonga riiwtude haala maɓɓe ka ina metti, sibu alaa ɗo ka darii. ina saɗti ma a taw, kono ina aamnoo:

1°) -Be mbiyi "ko kuulal 6 dotti naatgol e parti... gooto kala ina jogii wellitaare e ndimaagu naatde, haala alaa heen. Parti o foti tan ko teskaade ɗum.

wiyde ko kuulal "dotti" naatgol e parti, ɗum ko hujja mo alaa ko firti. Parti politik wonaa kolob ngamri, UFD/EN ne kadi wonaa fedde sippiro, ɗo ngandu-ɗaa so a jaɓii kuule mum tan a wonii tergal.

Parti politik ko dental yimɓe jiiduɓe faarooji e piɓle, nannduɓe no njiyrata aduna, ɓe yiɗde siynude won oon sifaa politik e renndo renndini. Ko ɗum tagi adotoo ƴeeweede e kala jiɗɗo naatde parti ko fiɓnde mum politik kam e paarnorɗi mum, wonaa kuule ñaawooje naatgol.

So tawiino naatgol e parti ko huunde "wellitaande, fawiinde tan e yiɗde joom mum, haala alaa heen" ndeen, kuulal 6 alaa ko firtatnoo. Denndaangal kuule e doosɗe UFD/EN ina mbaawi ndeen waɗteede kuulal gootal waɗta wiyeede tan "kala kullel -aadee walla baawngel wonde kala- ko tergal UFD/EN".

2°) Hol dallillaaji gaddanɗi min wiyde naseriste en geddube PRDS ɓe ina njeyaa e waɗɓe bonanndeeji e kitaale 1989-1990 ?

Daliilu amen ɓurɗo teeŋtude tuugii ko e haala maɓɓe nder jaaynde : hono kaɓɓondiral maɓɓe e laamu ngu gila 1986, e darnde maɓɓe maantinnde e dottugol politik laamu ngu haa 1992. E cili keewɗi, ardiiɓe maɓɓe ɓurɓe maantinde ngoongɗinii -tee ina paarnoroo ɗum- ko humpaano won ɓeen, ko heewɓe kadi cikkunoo. Tee, so wonaa taw min njuum, alaa porsuɗo ɓe, alaa leptuɗo ɓe walla fuunti ɓe ha be kaalti ɗum.

Min ngalaa, tawo kay, seedeeji gaddanooji min nawde ɓe ñaawoore. Hay so min njogino ɗum ne, alaa ko nafata sibu sariya yaafuya warhoyre (loi d'amnistie) yaafii ma ɓe. Kono hay sariya gooto waawaa yejjitinde min ɗum. Alaa fof boto-boto politik waawi laɓɓinde naseriste en waɗta ɗum kaŋŋe, alaa fof hujja waawi laɓɓinde ɓe to bannge politik, walla deeƴnude ɓerɗe maɓɓe : ooɗoo hujja gooto ina yona luulndaade naatgol maɓɓe e UFD/EN, sibu ngool luulndagol ko jokkude hare luulndiinde añamnguraagu e kala yiɗde feccude ngenndi ndi. So naatgol e parti he ina sunnee, ko ooɗoo hujja fof ɓuri teeŋtude.

Jagge goomu Ahmed ina ndaɓɓiɗi miijo. Ko haɗnoo ɓe, caggal woote gardagol leydi 1992, renndude parti e islaamiste en e leñameeɓe arab ko, ko hono ɗum woni ko addani terɗe parti o, luttuɓe goongɗinde payndaale mum salaade wondude e naseriste en- gedduɓe PRDS e nder parti gooto. Yanti heen kadi, ɓeeɗoo ko waɗnooɓe bone 1989-1990.

3°) A ɓe mbiya kadi "ko laamu nguu tan saabii ko waɗnoo ko"

Ɗum ko goonga laaɓtuɗo so tawii kay en nanondirii e firo konngi "ko laamu tan" e "saabii ko waɗnoo ko".

Laamu, hay so ko diktatiir ɓurɗo seddude, waawaa wonde neɗɗo gooto tan e jubbol mum e konu mum. Laamu, no waawi siforaade fof, seerataa e waylaade sabu luure nderndere, sabu mbaawnoraaji boowal, sabu kadi baylagol payndaale e politikaaji.

E nder kitaale 80, kaɓɓondire keewɗe, deggondirɗe, mbaɗdaama e goomu ofiseeji, pirtaama kadi e fawaade e geɗe keewɗe : nafooje faggudu, miijooji, pewje tirbiiji, mbaawnoraaji diiwaaniyankooji walla adunankooji ekn... Nde laamu ngu naatani leñamaagu e kitaale 86, ko ɓuri heewde e pelle leñameeje safalɓe mballitii ngu. Pelle naseriste en -geddube PRDS ina heen- ina njeyaa-e ɓurnooɓe ballaade laamu, ina eɓɓa, ina ciyna politik leñamaagu. E oon sahaa, ɗii goomuuji mbaawii sorde e njuɓɓudi laamu kam e njuɓɓudi haaltooɓe, nii woni ɓe mbaawi yiilyiiltude ngu.

Wiyde "ko laamu tan" ko yiɗde suuɗde darnde naseriste en ɓe nganndu-ɗaa, ko kam en tunngatnoo bone ina tabitina ɗum, tawi kadi aɓe paarnorii ɗum. Ko noon ne kadi, so wiyaama "saabiiɓe kewkewe", joopaa ɗo ko "darnde naseriste en ndarinoo e kewkewe 90-91". To bannge sariya ɗumɗoon joopii ko fewjunooɓe e yamirnooɓe e tabitinnooɓe warkoye e golle bonɗe goɗɗe ɓurɓe yiytinaade. Ɗumɗoon firtaani deƴƴude darnde naseriste en ndarinoo e miijooji ɓe ndowlinnoo, cembinooji "seerndude Muritani e ɓaleeri".

Takkere wondude e laamu

Min njoopii ɗo ko malli e takkere laaɓtunde wiyoore wonde jagge ɗe ngonanaani gargol naseriste en ko dunguruuji laamu ngu. Goomu Ahmed ɓuri toɗɗaade ɗo ko ɓe ɓe mbiyata MND. ƴeewaa noon ɓe njaɓataa sowtude innde "naseriste" en nde, ɓe kuutortoo ko konngol no woorunoo "Gommu jagge jaltude PRDS".

Wonaani anniya amen hillande MND. Terɗe UFD/EN innitortooɗe ɗiin miijooji kam e ujunnaaje terɗe parti o goɗɗe, ina luulndii no doole mum en potirnoo naatgol naseriste en ɓe alaa kumpaaɗo ngañgu mum en e ɓaleeɓe; sibu ɗuum ina luulndii payndaale parti o. Ko ɗum waɗi goomu Ahmed Wul Daddaa tooñi ɗo ko denndaangal ɗeen terɗe ɗe nganndu-ɗaa kadi, ina ngondi e denndaangal miijooji ooɗoo kaayit.

Alla e maɓɓe yiɗde heedande musiɗɓe maɓɓe hesɓe ɓe, ɓe mbaɗtii yaltinde miijooji kaawniiɗi : wiyde wonde kala caliiɗo naseriste en yiɗi ko "laɓɓinde laamu ngu e bone ɗe waɗnoo". Kaa haala puuyka ina yooɗtoriɗi e kunuɗe jagge e hoohooɓe. Mande joopaade gonduɗo e baɗɗo bone waɗti laɓɓinde baɗɗo bone? Hujja maɓɓe ina waawi ɓilde ɓe, sibu wiyde ina laɓɓina gonduɗo e baɓɓo bone, mate wonaa yiɗde laɓɓinde baɗɗo bone mawɗo o?

Goomu Ahmed wiyi kadi, e nder kaayit mo yaltini o, wonde luulndaade naatgol naseriste en ko fusde parti o", ko yiɗde "dartinde doostagol PRDS hannde ngol, e leeltinde pusgu mum ngu falotaako".

Miijiyankooɓe goomu Ahmed puuyaani haa ko ina cikka wonde e nder oo demokaraasi fuunti funeere, ma a taw so PRDS fusii tan laamu ngu yanat. PRDS ko wutte baɗiraaɗo wirnude laamu tigi-rigi ngu, hono tamanngel alɗube tiifondirngel e konu ngu, yantude e watulaaɓe yiylotooɓe dañal e njeenaari.

Ko goomu Ahmed ko ina jalnii; Alla e maɓɓe woƴeede pusgol PRDS, ɓe njiyaani ko doole UFD/EN ɓurnooɗe maantinde ceertata e maɓɓe ko.

So en ngartii e toɓɓere ɓurnde himmude nde : wondude e laamu. Mbele luulndaade naatgol naseriste en e parti he ko wallitde laamu ngu walla ko hokkude parti o e luulndo ngo fartaŋŋe no tabitiniri payndaale mum dowrowe?

Kono haala ɓola yonataa jaabaade ngalɗoo naamnal, ko janngo tan ɗum laaɓata. Min njiyaani nafoore etaade jaabaade ngal, kono ndesnden ɓooy. Dum fof e wayde noon, won humpito ndañ-ɗen e goomu Ahmed e nder ɗii duuɓi jeeɗiɗi ɓennuɗi, won teskuyaaji njogi-ɗen e maɓɓe : ndokken heen yeruuji ɗiɗi walla tati :

a) -1994 : fedde ruso (transport) , fedde patronat, fedde tuugorde laamu ngu, fusi : seegiiɓe ɓe cosi fedde woɗnde, ɗaɓɓiri UFD/EN ballal. E oon sahaa Ahmed alaano ɗo. Cukko ɗiɗmo hono Bederdiin e keeweendi jagge parti o pelliti wallitde ɓe, caggal nde mbaɗi wiɗto. E nder ɗum ɓe eɓɓi yeewtere jaaynde. Wonaa Ahmed (gartuɗo e daawal hakkunde ngal) wonaa sehilaaɓe mum, hay gooto e maɓɓe njaɓaani tawtoreede ndeen yeewtere.

b) -1995 : At Taqqadum, jaaynde parti o yaltini winndannde ina haala, e wondude e dalillaaji ɗi njeddotaako, no Sheek El Avia Ould Mohamed Khuuna -kalifu awo e oon sahaa- ardorinoo gardagol bonngol fedde wiyeteende SMCP (sosiyetee Muritani toppitiiɗo njeeygu geɗe awo). Balɗe seeɗa pawii heen, woodi jaaynde yaltini kabaaru e innde UFD/EN, kollitoowo wonde ndeen winndannde naworaani parti o.

Winndirnooɓe oon kabaaru juuɗe mum en, ko terɗe ɗiɗi jeyaaɗe e ɓurɓe ɓallaade Ahmed hannde, tee ko kam en ngoni waɗooɓe ina pirta. Hol jeennooɗo ɓe e oon sahaa?

c) -1996 : E o nder kampaañ senaateer, koreeji gooto e kanndidaaji PRDS, lawake mawɗo, ngunndii Me Ebetti, amwookaa, jaggal UFD/EN, piyi ɗum. Yimɓe fof mettini heen. Fedde amwokaaji e Me Ebetti e hoyre mum kalmii ɓe. UFD/EN yuɓɓini yeewtere jaaynde. Kono Ahmed wul Daddaa salii ardaade ɗum, lomtini (ko heewaani waɗde) cukko mum gadano. Balde seeɗa pawii heen, yimɓe nani wonde maslahaa dañaama e rewrude e laabi "gaadanteeji" tawi parti o tinaani, fedde awokaaji tinaani.

Won ko jokkondiri ɗii yeruuji fof : kala nde Parti o deɓnoo felɓondirde e laamu walla e alɗuɓe walla e dente patroŋeeɓe, ardorde parti nde ko no hersinii yahtiri caggal. Jahtirgol caggal meeɗaa ummoraade e amen.

Min nanii takke goomu Ahmed; min teskiima kadi jiidigal kaawningal hakkunde takke maɓɓe ɗe e jeeyngal naseriste en. "Hol laamiiɗo Muritani"? Ɗum woni tiitoonde ngardiika Muhamed Mahmuud wul Sheex waɗi e jaaynde wiyeteende Al Mowqif. O jaabtii hoyre makko ko MND e AMD.

Ngal jiidigal miijooji ina faamnina en ndeke ballondiral gonngal hakkunde goomu Ahmed e naseriste en. Ko ɗum addani won ɓeen wiyde ina jeyanoo e sarɗiiji nanondiral maɓɓe joñgol won ɗiin miijooji.

Winnduɓe kaayit maɓɓe kumpital o, ma a taw nganndaano ko ɓe takkata heddiiɓe ko ina waawi fawteede e maɓɓe. Hannde, ko ngal ɗoo naamnal haani naamnede : Hol mo ɓeeɗoo -yimɓe daraniiɓe firtude parti mum en gila moobondiral mum e 1996 ɓenni ngollantoo? Hol fayndaare ɓeeɗoo ardiiɓe ɓe njeejaani fusde parti mo ngardii ngam tan welnaade tamanngel naseriste en, ɓe nganndu-ɗaa hanki ɗoo tan ko cibooji laamu ngonnoo. Ɗii cibooji ɗi hay gooto waawaa yowitaade e haala mum en, ɓe nimsanani hay huunde golle mum en bonɗe ɓennuɗe?

Ko yowitii e won ɗeen penaale

Gaa gaa hujjaaji dallinooji naatgol naseriste en, goomu Ahmed ina bayyina won ɗeen penaale ɗe en mbaawaa waasde jaabaade.

a) jeewte jowitiiɗe e naatgol naseriste en

E wiyde maɓɓe, jeewte keewɗe njuɓɓinaama e nder parti he : tati e nder Goomu nduumiingu, 7 e nder goomu esteraatesi; hedde sappo e nder goomu mawɓe tuugneteeɓe, tawi ɓe kaalaani jeewte keewɗe goɗɗe.

Alaa e sago laaɓtitinen won ɗeen gede:

- ko yiilirde siynoore toɗɗïi Goomu esteraatesi ñalnde 29 e 30 desammbar 1997, halfini ɗum miijaade e laawol parti o foti rewde. Golle rnaggu potnoo joofde ko e batu yiilirde siynoore ndewngu heen, caggal nde ngu holliti golle maggu. Goomu ngu heɓii kadi hollitde sarɗiiji jowitiiɗi e paggagol doole, daɗɗi huunde e miijooji. Ɗum ne haani. Kono hay sahaa gooto ngu haalaani ko fayti e naatgol naseriste en, sibu ɗum jeyanooka e golle maggu.

Seede majjum ko tonngol golle goomu ngu. Toɓɓere ɓurnoonde ɓallaade kaa haala, ko tiitoonde yowitiinde e paggagol doole. Ina wiyaa heen "...eɗen poti waawde seerndude, mbaasen jaɓde e parti he yimɓe ɓe koolnaaki, ɓe njogani-ɗen dalillaaji ɗi mbillotaako paytuɗi e pewjugol e ciynugol politik ɗeɓdo yooɓaade ngootaagu ngenndi ndi, naatni leydi ndi e musiiba mo meeɗaa anndunde".

Ina gasa tawa sakkitɓe ɗiiɗoo binndi miijotonoo ko naseriste en. Ina laaɓi kam tonngi goomu ngu ina calii loppet kala miijo naatgol e parti he ngol alaa sarɗi "ngol alaa haala". Ndeke ko ɗum woni sabaabu etagol goomu Ahmed ɓenninde naatgol naseriste en e batu yiilirde siynoore ñalnde 4 mars, hade yimɓe yeewtude e tonngol goomu esteraatesi.

E nder lewbi ɗiɗi, goomu ngu yuɓɓinii dente jeegom. so tawii, no wiyraa e kaayit mo goomu Ahmed yaltini o, batuuji ɗiin ɗoon kala (jeeɗiɗi ɗe mbiyi) njowitii ko e naatgol naseriste en, ina jaaki min ɗo ɓe ndañi jot miijaade ko fayti e laawol esteraatesi.

- Goomu mawɓe tuugneteeɓbe wonaa tergal njuɓɓudi baawngal ƴettude kuule, ngu waɗiraa tan ko dogde e maslahaaji so tawii luure peeñii hakkunde tanndalle. Ma en njiy hol no jeewte ɗe njahri e nder nguu goomu. Kono, haɗi goomu ngu moƴƴinde golle mum, ko ko goomu Ahmed haaldaa haa sarɗondiraa laje ɗe Parti o humpinaa.

- E nder denndaangal terɗe njuɓɓudi limtaaɗe ɗe, ko Goomu nduumiingu tan woni heen tergal carɗinoowal, duumingal. GND ko tergal parti o gardotoongal, kalfinaangal tabitinde payndaale e kuule ɗe YS ƴetti e heblude eɓɓaade kuule potɗe sakkiteede YS. Naatgol naseriste en yuɓɓinanaaka hay batu ngootu.

Ɗum ina weeɓi fennude. So ina woodi, yo ɓe njaltin tan kayit gooto kuubal, kaaloowo haala naatgol naseriste en. Gooto tan.

E goonga, haala toɗɗiika naatgol ɓeeɗoo e parti he ina tonngoo e diidi seeda.

Nde naseriste en njokkondiri e UFD/EN caggal nde ngeddi PRDS, Koolaɗo Kuuɓal parti o halfini Muhamed Mustafaa Wul Bederdiin yo heblu miijo faytungo e maɓɓe mbele GND ina joganoo ɓe darnde. Hay ɗuum ne, ko maa Bederdiin rewi e makko haa tampi. Bederdiin tottii mo oon kaayit junngo e junngo, kono haa hannde o yetiinaaka GND.

Ko e maayirɗe lewru saawiye 1998 ndeeɗoo toɓɓere yeewtaa e nder goomu mawɓe tuugorteeɓe. Ummini haala ka ko yimɓe Ahmed, kono ñalnde heen ka dañaani haaleede sibu geɗe ɗe njaakoraaka kaɗii batu ngu jokkude.

Ko e batu ndewngu heen, ko ina wona jonte ɗiɗi caggal ɗuum, sehilaaɓe Ahmed kolliti hankati ina wayi no naseriste en naatii, sibu, e wiyde maɓɓe, doosɗe e sarɗiyeeji ndernderi luulndaaki ɗum. Kono terɗe caggal nde ɓe nduki ha ɓe tampi, ɓe kawri e maslahaa.

Naseriste en ina poti siifde kaayit tawa aɓe kollita heen darnde maɓɓe e kewkewe 1989, ɓe tuuba, ɓe njaafnoo ɓesngu Muritani.

Terdɗe tati kalfina binndugol oon kaayit. Kono sehilaaɓe Ahmed njamfitii; hujja maɓɓe ko wiyde "naseriste en njaɓataa ko haalaa ko". Ɗoo noon laaɓtani yimɓe fof wonde wonaa UFD/EN dottata sarɗiiji naatgol naseriste en, alaa, ko kamɓe mbaawnatnoo parti o yiɗde maɓɓe e rewrude e yimɓe Ahmed.

Batu mbattanu noddaa ñalnde 27 feebariyee, so weetii yimɓe ina njooɗoo (kono nguun batu dirtinaa haa 4 marse). Ñalnde heen, terɗe ɗiɗdi luulndinooɗe naatgol naseriste en ɗe, hay gooto tawaani ɗo batu ngu fotnoo jooɗaade ɗo. Ko maa janngo mum sehilaaɓe Ahmed kabri ɓe wonde joɗnde batu ngu ko ko dirtinanoo, ɓe cikkatnoo ko ɓe kabrii ɓe.

Ko ɗum tagi, ina haani min miijoo wonde ɓe mbela bonnude haala ka. Eɗen njenanaa geɗel gootel: naseriste en ina njiyndirtunoo ñalnde fof e terdɗe goomu Ahmed, tawi noon mawɓe parti oo fof tindaani ɗum. Ko noon ne kadi, ina anndaa ko naseriste en njoginoo won e mawɓe tuugneteeɓe ɓe, tee ɓurnoo wonde ngoƴa yimɓe Ahmed ko heedande sehilaaɓe mum en hesɓe ɓe, wonaa daranaade nafoore UFD/EN.

Ko ɗumɗoo dey woni "batuuji keewdi" ɗi parti o yuɓɓini ngam haalde ko fayti e naatgol naseriste en. Fofof so renndii, batuuji noogaas ɗi yimɓe Ahmed mbiyata ɗii, ɓuraani batuuji ɗiɗi e feccere, tee ko batuuji goomu mawɓe diisneteeɓe, njuɓɓudi ndi wonaa carɗinoori.

Batuuji cuuɗiiɗi hakkunde MND e naseriste en

Goomu Ahmed ina winndi e nder kaayit mo yaltini ñalnde 30 marse 1998 : "MND e jagge gedduɗe PRDS njiyndirii kam en tan ɗiɗo; MND ɗaɓɓiri ɓe gollondiral to bannge senndikaa e politik, ɓeen calii. Ko ɗum addani MND woonde maa haɗ ɓe natde UFD/EN".

Sikke alaa kaaɗoo haala manataa MND, sibu ko yiɗde wiyde wonde MND ko pellel jamfotoongel parti mum; addani ɗum salaade naatgol naseriste en ko yiɗde yoftaade ɗum en sibu caliima ko poti salaade.

Ɗoo noon min nganndaa so tawii ko winnduɓe kaayit o ngoni fenooɓe fuuyɓe walla so tawii ko naseriste en ɓordaa ñeeñal mum waawde tafde fenaande. Sibu, kala kumpitiiɗo, hay so ko seeɗa, ngonka senndikaa e nder Muritani, ina anndi hay gooto soklaani waɗdeede maalde, sibu gooto fof ina waawi sosde senndikaa mum, tee senndikaaji tati ina ngoodi, gooto heen fof e payndaale mum keeriiɗe.

Goomu Ahmed majjaani, tee yejjitaani wonde huunde e sehilaaɓe mum naseriste en, gila njamfii e hitaande 1991 (geddo 19 e 20 sulyee) njeyaa haa hannde ko ardorde UTM, keddiiɗo e les yamiroore laamu ngu. Eɓe nganndi ne kay wonde Mohamed Lemin Wul Naati e sehilaɓe mum won ko ngoƴaa hannde ko wonaa haɓɓondirde e yimɓe ɓe njiydaani hay batte tan to bannge senndikaa. Gila ɓe njalti PRDS, ɓe kaɓɓondiri e nder UTM ko e Iselmu wul Kayri, aɓe pewjondira, njamfondira e Dinaa, mo ɓe kaɓɓondirnoo hanki eɓe pewjana Iselmu.

Ndeysaan, heen sahaaji, geɗel tokosel tan ina waawi firtude sabbundu fenaande. No yimɓe Ahmed njaɓiri ndeeɗoo fenaande nii, ina hollita bonannde naseriste en mbaawi waɗɗe e nder mudda daɓɓo, sabu ñeeñal maɓɓe waawde waklitde yimɓe.

Fenaande woɗnde nde, ko pottitte hakkunde MND e terɗe gedduɗe PRDS "kam en tan ɗïɗo". Ko goonga ɓe pottitii, kono wiyde parti o tinaani, ko fenaande! Nde naseriste en pelliti jokkondirde e MND, ko Joop Mammadu Aamadu waggini ɓe ɗum, caggal nde yiyndiri e maɓɓe kam e hoyre mum e nder biro Siidi wul Seyn, tawtoranooɗo kam e koyre mum. E wiyde Joop, nde ɓe pottiti laawol ɗiɗmol, naseriste en kabrii mo hol ko kaaldi e MND : wonde MND wasiyii ɓe ko yo ɓe cos parti maɓɓe bannge.

Joop Mammadu Aamadu e Siidi wul Seyn, ko terɗe maantinde e nder goomu Ahmed wul Daddaa. Minen fof e joganaade ɓe hurum mawɗo, min kiisii wonde ɓe njeyaa ko e senngo ngo alaa hattan haalde e innde UFD/EN, senngo rewngo laawol e jotondire ɗe koolnaaki. Kono amin nganndi, kamɓe ɗiɗo," ko ɓe yimɓe goonganteeɓe. So tawii ko min kaali ko wonaa goonga, e min njenanaa ma ɓe pennu min yeeso yimɓbe fof.

Kuccam

Gaa gaa ko ɓe udditani naseriste en dame UFD/EN ko, yimɓbe Ahmed ƴettii kuule bonɗe; alaa ko ɓe nganniyii so wonaa warde parti o sibu ɓe mbiyi ko ɓe njowii kala tergal njuɓɓudi walla neɗɗo luulndiiɗo naatgol naseriste en e parti he.

Feere wardude parti o seeɗa seeɗa, ɓe ƴettii ɗum ko ɓooyi, gila mooɓondiral 96. Terɗe parti o kala ina njoginoo yaakaare maa mooɓondiral ngal wuurtin parti o, hokka ɗum semmbe keso. Kono o ɓeydii ko yoomde sabu makko taƴondirde e yimɓe makko woppidaaɓe e koye mum en. Ɗum nii ko seeda, sibu ko parti o e hoyre mum woppaa, hankati ko Fpo oo tan goomu Ahmed toppitii. Semmbinde Fpo ko e ngoƴaaji amen mawɗi jeyaa; kono ngool cemmbingol wonataa gaa gaa parti men wuuraani, gaa gaa partiiji gonɗi heen ɗii fof tiiɗaani, coftaani.

Naatgol naseriste en kam e ƴettugol kuule "nehdi" keewɗe ko wortorde golle pirtugol UFD/EN ɗe goomu Ahmed fuɗɗii ko ina wona hitaande jooni.

Hol to oo kiris fayri Parti o? En potaani juumde e ɗuum. Luural ngal woni ko hakkunde tanndalle ɗiɗi: heen bannge, ko wonanɓe naatgol naseriste en, yiɗɓe rewnude parti o laawol luulndingol payndaale mum, jedditiingol neɗɗaagal mum, ɓeen yiɗɓe firtude parti o. Bannge goɗɗo o, ko denndaangal yimɓe ɓe ngoƴa mum en woni danndude parti o e hisnude payndaale mum, ɓeen yiɗɓe tiiɗtinde mo e yaajtinde mo e ɓeydude kattanɗe makko e coftal makko ha o hattana tabitinde mbayliigaaji jojjuɗi ngam danndude leydi ndi e ƴellitde ɗum; ɓeen ngoni luulndiiɓe naatgol naseriste en e parti he.

Ko ɓuri ndeeɗoo toɓɓere wattindiinde himmude alaa, sibu, luural ngal ko luural hakkunde laabi ɗiɗi e jiyle ɗiɗi ceertuɗe. Wonande won ɓeen, hare politik haaɗi tan ko e pelɓondiral tanndalle pooɗantooɗe wootere heen fof nafoore mum heeriinde. Ina wayi no, wonande ɓeeɗoo, mbayliigu haaɗi ko e ittude Muhammed lomtina Hasan, wostondirde ñale e ñale. Ko ɗum woni ko feeñi e miijooji maɓɓe jilɓudi e faamamuya maɓe paaɗɗo "hol ko woni paggagol doole".

Minen min njeyaaka e sikkooɓe wonde laamu ko jeyi baaba. UFD/EN wonaa, tee wonoytaa kuutorgal baɗiraangal tabitinde yiɗde tanndalle walla lannda. Parti o tafiraa ko tabitinde piɓle ngootaagu e demokaraasi e potal nder renndo. 0 waɗiraa ko yaltinde leydi ndi e caɗeele ɗe oo politik beemɗo naatni ɗum, ko timminde demokaraasi o e umminde mbayliigaaji faggudu e renndo e pinal katojinaaɗi, mbele Muritani e ɓesngu mum ina njahda e aduna hannde o.

Pewje UFD/EN suɓii ngam tabitinde ɗee payndaale ina laaɓti haa maayi: "eɗen ngonani mbayliigaaji jamyami tuugiiɗi e demokarasi e rewrude e woote bellitaaɗe, laaɓtude. Ahmed e yimɓe mum mbiyi cuɓii ko geddude kala woote : mbele ɗum firti ko ɓe woppuɓe laawol UFD/EN suɓii ngol? Naamnal ngal ina jojji sibu, ko famdi fof, laabi ɗiɗi goɗɗi ina ngoodi, baawɗi yuumtude e mbayliigu:

- laawol gadanol ngol ko mbaydi ngoɗndi mbayliigu demokaraasi : so tawii ɓesngu nattii waawde muñde, ummaniinna mbayliigu fitina. Ɗum so kewii, alaa ko parti politik waawi waɗde so wonaa teskaade ɗum, so tawii jeytoraaka heen kay.

- laawol ɗiɗmol mbayliigu ngol ina waawi waasde wonde demokaraasi : ko waarude doole, tawa wondaani e golle ɓesngu. Ngoldoo laawol, e miijo amen, wonaa nawrowol yeeso sibu ruttinta yimɓe ko e geɗe e yeruuji lorluɗi leydi men kam e won leydɗe Afirik ko juuti.

Naatgol naseriste en e parti he kam e yiɗde goomu Ahmed fusde mo, ɓeydi ko teeŋtinde luural gonnongal e parti he hakkunde laabi ɗiɗi ceertuɗi. Hankati taƴondiral ngal ruttantaako, hay so tawii noon en njettii koyɗe moƴƴe won ɗeen terɗe njahi ngam maslude hakkunde tanndalle ɗiɗi ɗe. Kono, goomu Ahmed woɗɗoyii no feewi e termondiral mum e naseriste en. Yiɗde maɓɓe bonnude parti e firtude ɗum ina ɓurti no feewi, yiɗde maɓɓe mahde goɗɗum ina mawni kadi no feewi. Ko ɗum tagi ɓe mbaawaa hankati ruttaade.

Sabu ɗum, kala yiɗɓe danndude parti o, ɓernde laaɓnde, maa njuum juumre mawnde so keddiima e yiɗde maslahaa jogorɗo wattude ɓe e warɓe parti o.

Ko taƴondiral tan woni fartaŋŋe gooto mo UFD/EN jogii ngam ummitaade. Hannde, ko geɗe ɗiɗi ngoodi : suɓaade UFD/EN daraniiɗo Muritani leƴƴi-leƴƴinɗo, gootiɗɗo, galɗirɗo ceertugol eddaaji yimɓe mum, Muritani demokaraatiyanke kuuɓnoowo wellitaare e ngoƴaaji moni kala; walla suɓaade njuɓɓudi ndi Ahmed wul Daddaa ardii, ndi naseriste en njiilyiiltata, ndi fayndaare mum e yiɗde mum e laabi golle mum nganndaaka. Kono, sabu men humpitaade yiɗde laamu ɓurtunde won e maɓɓe e miijooji e kattanɗe heddiiɓe ɓe waawde waɗde bone, eɗen mbaawi wiyde ngolɗoo laawol ɗiɗmol ko doondingol pusu e hare ɓbesngu e diktatiir.

Tergal kala e njuɓɓudi kala, e tuugaade e no faamiri ko woni nafoore parti o e nafoore Muritani, ina waawi suɓanaade hoyre mum heen laawol.See who's visiting this page.

View Page Stats

Pour toute question ou remarque concernant l'Ufp ou ce site Web,
écrire à infos@ufpweb.org
Copyright © 2005